Pomoc

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

Co znaczy że naklejka może mieć dowolny kształt?

Naklejki wycinamy za pomocą wykrojników cyfrowych (plotery tnące), oznacza to, że naklejkę możemy wyciąć w dowolnym kształcie, od prostych kształtów jak prostokąty, kółka, owale po zaawansowane kształty jak na przedstawionych poniżej zdjęciach.

Naklejki wycinamy za pomocą wykrojników cyfrowych (plotery tnące), oznacza to, że naklejkę możemy wyciąć w dowolnym kształcie, od prostych kształtów jak prostokąty, kółka, owale po zaawansowane kształty jak na przedstawionych poniżej zdjęciach.Naklejki wycinamy za pomocą wykrojników cyfrowych (plotery tnące), oznacza to, że naklejkę możemy wyciąć w dowolnym kształcie, od prostych kształtów jak prostokąty, kółka, owale po zaawansowane kształty jak na przedstawionych poniżej zdjęciach.

Wycinanie za pomocą ploterów tnących sprawdza się idealnie przy nakładach małych i średnich, jest tańsze niż przygotowywanie wykrojników płaskich lub rotacyjnych.

Czy można zamówić kilka wzorów w ramach jednego nakładu?

W ramach jednego nakładu można zamówić kilka wzorów warunkiem koniecznym jest jednak taka sama wielkość oraz kształt nalepki. Dla przykładu nalepki 50 x 50 mm – 500 sztuk można podzielić na 100 sztuk dla 5 różnych projektów.

Jakie są ograniczenia co do wielkości etykiet?

Minimalny wymiar jest głównie uzależniony od poziomu skomplikowania całej grafiki. W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz łatwiej aplikacji standardowo najmniejsze naklejki mogą mieć 3mm. Największy rozmiar jaki możemy uzyskać na szerokości to aż 1200mm.

Na jaki podłożu drukowane są naklejki?

Naklejki wykonujemy z folii PCV produkcji Polskiej lub Niemieckiej w zależności od rodzaju produktu. Grubość foli wynosi od 100 do 240 µm.  Używamy folie: monomerycznych (mat lub połysk), innych specjalnych.

ZAMAWIANIE ORAZ REGULAMIN

Regulamin zamawiania

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki korzystania ze strony www.ikolor.pl oraz zasady sprzedaży produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej “Produktami”) przez Drukarnię iKOLOR a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Właścicielem Serwisu www.ikolor.pl jest:
  PPHU IKOLOR Karol Podgórski
  ul. Wschodnia 6
  63-300 Pleszew
  NIP: 6080108227
  Regon: 302719743
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z usług Drukarni iKOLOR.
 4. Znaki firmowe „www.ikolor.pl”, logo iKOLOR są własnością firmy PPHU IKOLOR Karol Podgórski  i podlegają ochronie prawnej.
 5. Adres korespondencyjny: PPHU IKOLOR Karol Podgórski, 63-300 Pleszew, ul. Wschodnia 6
 6. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni iKOLOR, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Klient www.ikolor.pl nie może:
  • dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystać ze strony www.ikolor.pl w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony www.ikolor.pl jedynie w zakresie własnego użytku,
  • korzystania ze strony www.ikolor.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§2. Przedmiot i warunki świadczonych usług

 1. Wszystkie zlecenia przyjmowane przez Drukarnie iKOLOR są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Klientem Drukarni iKOLOR mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z usług Drukarni iKOLOR dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Drukarni iKOLOR nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem strony www.ikolor.pl czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Drukarnia iKOLOR podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 4. Serwis www.ikolort.pl szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym podmiotom. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania zamówienia w Drukarni iKOLOR.
 5. Drukarnia iKOLOR przekazane informacje przez Klienta będzie wykorzystywała w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień.
 6. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:
  • Kodeksu Cywilnego,
  • Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie Kodeksu cywilnego,
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3. Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 3. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego. Kupujący składając zamówienie powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 4. Dane podawane przez Klienta podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje.
 5. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
 6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Drukarni iKOLOR.
 7. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz, dla Zamówień już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
 8. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych Produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 9. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.

§4. Dostawa

 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich lub przez odbiór osobisty.
 3. Każdy Produkt ma swój określony termin realizacji dostawy.
 4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na stronie terminami dostaw. Drukarnia iKOLOR dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

§5. Płatności i ceny

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
 2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
  • za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, DOTPAY
  • korzystając z przelewu bankowego,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność przy odbiorze.
 3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A.
 4. Dokonując zakupów w Drukarni iKOLOR Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

§6. Materiały do druku

 1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
 3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji.
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku. w przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
 5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych, które wydłużają termin realizacji.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje w formie pisemnej należy składać na adres biuro@ikolor.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: PPHU IKOLOR KAROL PODGÓRSKI, UL. WSCHODNAI 6, 63-300 PLESZEW.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Klienta.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 4. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 17.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 7. Drukarnia iKOLOR dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 8. z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 5 mm,
  • przy plotowaniu grafiki przesunięcie do 1 mm,
  • różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej,
 9. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. w przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia iKOLOR jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 10. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. w przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.
 11. Drukarnia iKOLOR ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania..

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Drukarnia iKOLOR wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie w celu poprawnej realizacji usług.
 2. Dokonując zamówień w Drukarni iKOLOR Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodnie z ww. ustawą, Klienci Drukarni iKOLOR mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§9. Definicje

 1. Klient, Zleceniodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Drukarni iKOLOR.
 4. Portal, Serwis – to strona internetowa Drukarni iKOLOR dostępna pod adresem www.ikolor.pl.
 5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Drukarni iKOLOR.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnią iKOLOR, a Klientem.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie, Zlecenie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

§10. Postanowienia końcowe

 1. O zmianie regulaminu poinformujemy naszych klientów z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności

§13. Polityka Cookies

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
W jaki sposób mogę zapłacić za zamówienie?

Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:

– płatność gotówką przy odbiorze (w siedzibie firmy)
– przedpłata na konto bankowe (na podstawie faktury proforma)
– wysyłka pobraniowa do 500 zł brutto

 

Gdzie wykonać wpłatę bankową za zamówienie?

Płatności należy dokonywać w siedzibie firmy lub poprzez wpłatę na konto bankowe:

PKO BP

Nr konta:
02 1020 2212 0000 5102 0344 9170

PPHU IKOLOR
KAROL PODGÓRSKI
ul. Wschodnia 6
63-300 Pleszew

Reklamacje i zwroty

Każda reklamacja powinna być zgłoszona drogą mailową na: biuro@ikolor.pl. Zamówienie nie może podlegać reklamacji jeśli nie zostało przygotowane zgodnie z naszymi wymogami. Reklamacja rozpatrywane są do 14 dni.

Towary zakupione na aukcji nie podlegają Prawu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Towary te są produkowane w pojedynczych partiach na indywidualne zamówienie i według indywidualnych ustaleń z klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego z projektów przesłanych przez zamawiającego). Z tego tytułu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych na odległość w ciągu 14 dni od daty zakupu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

PRZYGOTOWANIA PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

Jak przygotować pliki do druku

Formaty:
JPG, TIFF, CDR, PDF, EPS

Linie cięcia zapisane jako:
CDR, PDF, EPS

Prace w kolorystyce
CMYK;

Głęboka czerń: C:60%, M:40%, Y:40%, K:100%.

Czcionki:
Zamienione na krzywe

Elementy nie mogą być poblokowane.

 

Parametry techniczne plików

Minimalny spad 3 mm, margines – istotne elementy oddalone od linii cięcia o około 3 mm.

Dla grafiki dla zapewnienia wysokiej jakości druku zlecana rozdzielczość to 300 dpi.

Potrzebujesz projektu naklejek?

Posiadamy własne studio graficzne które może dla ciebie zrealizować indywidualny projekt naklejki, skontaktuj się z nami by ustalić szczegóły.

Dlaczego kolory na wydruku są inne niż na monitorze?

Kolory te różnią się z kilku powodów:
1. monitor wyświetla kolory w przestrzeni barwnej RGB (red, green, blue, wartości kolorystyczne R=0, G=0, B=0 dają kolor czarny, zaś R=255, G=255, B=255 dają kolor biały, mieszanie kolorów addytywne), zaś każdy wydruk powstaje z mieszania kolorów w przestrzeni barwnej CMYK (cyan, magenta, yellow, key (czarny), wartości kolorystyczne C=0, M=0, Y=0, K=0 dają kolor biały, a C=100, M=100, Y=100, K=100 dają kolor czarny, mieszanie kolorów subtraktywne). Przestrzenie barwne RGB i CMYK nie pokrywają się w 100%.


2. Każdy monitor inaczej wyświetla barwy (wystarczy zobaczyć w sklepie kilka działających obok siebie monitorów), tylko wysokiej klasy monitory do prac DTP mogą w miarę wiernie symulować kolory CMYK (jeżeli są systematycznie kalibrowane) oczywiście jeżeli świadomie stosujemy na nich profile ICC.
3. Różną się też farby drukarskie (np. nasyceniem) pochodzące od różnych producentów – tak samo tusze i tonery.

Jak przesłać pliki do druku

Pliki do druku można przesłać na naszą pocztę: biuro@ikolor.pl lub jeśli plik jest większy na nasz FTP.

serwer: ftp.ikolor.pl

login: pliki@ikolor.pl

haslo: ikolor.druk

INFORMACJE O DOSTAWIE

Jaki jest czas oczekiwania na przesyłkę?

Przesyłki nadajemy w ciągu 72h od momentu akceptacji przez nas projektu oraz zaksięgowania wpłaty na naszym koncie firmowym ( lub wyborze wysyłki za pobraniem ), do czasu realizacji nie wliczamy czasu transportu.

Jakie są formy oraz ceny dostawy?

Zamówienia dostarczamy kurierem DPD lub kurierem UPS w przypadku wysyłki za pobraniem. Czas dostawy wynosi zazwyczaj 24h. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach do godziny 17. Koszt paczki w opcji przedpłaty to 17zł natomiast za pobraniem 24zł.

Czy istnieje możliwośc wysyłki paczki za granicę?

Tak mamy możliwość wysłania zamówienia za granicę, w celu ustalenia szczegółów skontaktuj się z naszym biurem.

Czy istnieje możliwość wysyłki na sobotę?

Tak, jest taka możliwość jednak musimy o tym wiedzieć wcześniej, wyliczymy dla Państwa koszt takiej usługi przed realizacją zamówienia.


Polecane
produkty

W Internetowej Drukarni Naklejek oferujemy w konkurencyjnych cenach jednakowo naklejki papierowe jak też ich foliowe odpowiedniki. Przyjmiemy zamówienia na wykonanie przezroczystych czy srebrnych naklejek oraz pozbawionych kleju, czy produktów łatwo usuwalnych.

zobacz

Naklejki ekonomiczne

Najtańsza propozycja naklejek w naszej ofercie!

Sprawdź Ofertę

Naklejki i etykiety foliowe

Wysoką trwałość naklejek w warunkach zewnętrznych oraz odporność na wodę.

Sprawdź Ofertę

Naklejki i etykiety papierowe

Drukowane na papierze w pełnym połysku.

Sprawdź Ofertę